Razvoj

Širše območje nekdanje tovarne Rog

Del kompleksa tovarne Rog je na podlagi Odloka o zaščiti Poljanskega in Šempetrskega predmestja razglašen za kulturni spomenik, saj je nekdanja tovarna eden zadnjih ohranjenih kvalitetnih primerov stare industrijske arhitekture v Ljubljani. Pomemben cilj prenove celotnega območja tovarne Rog je tudi revitalizacija vzhodnega dela centra Ljubljane – iz zapostavljenega predela naj bi zrasel v pomembno osišče mestnega središča in njegovega odpiranja vzdolž reke Ljubljanice.

Leta 2002 je Mestna občina Ljubljana z LB Hypo podpisala pogodbo o lizingu za objekte in območje tovarne Rog. Projektu ureditve območja nekdanje tovarne Rog se je Mestna občina Ljubljana intenzivno posvetila leta 2007, ko je bila izdelana prvotna programska zasnova Centra Rog.

Foto: Matevž Paternoster, 2010

Leta 2008 je bil izveden javni urbanistično arhitekturni natečaj za ureditev območja tovarne Rog, na katerem je strokovna komisija izbrala rešitev arhitekturnega biroja MX_SI. Projekt prenove celotnega območja nekdanje tovarne Rog je bil sprva zamišljen po modelu javno-zasebnega partnerstva, v katerem naj bi javni del obsegal Center sodobnih umetnosti Rog ter pripadajoče podzemne garaže (50). Zasebni del na natečaju izbranega načrta ureditve območja pa je zajemal stanovanjski (ob Rozmanovi ulici), hotelski (ob Trubarjevi ulici) in poslovni del (ob Petkovškovem nabrežju) ter pripadajoče podzemne garaže (528).

Leta 2011 je Mestna občina Ljubljana dokončno odkupila območje nekdanje tovarne Rog. Projekt ureditve območja pa se je omejil na prenovo zaščitene stavbe nekdanje tovarne Rog, ki bi bila skupaj z novim prizidkom za veliko razstavno dvorano spremenjena v Center Rog. Del prenove je zajemalo tudi ureditev poslovnih prostorov (trgovine, lokali ipd.) v pritličju stavbe nekdanje tovarne s strani Petkovškovega nabrežja ter izgradnjo podzemnih garaž, večina katerih naj bi pripadla zasebnemu vlagatelju. V projekt je bila vključena tudi možnost izgradnje hotela oz. stanovanj ob Trubarjevi ulici. Glede na krčenje naložbe je bila izdelana tudi novelacija investicijskega načrta.

V začetku leta 2012 je Mestna občina Ljubljana objavila razpis za javno-zasebno partnerstvo, na katerega se ni javil noben interesent. 2013 se je mestna občina odločila za opustitev modela javno-zasebnega partnerstva in ponovno krčenje projekta prenove, ki ga bo izvedla predvideno med leti 2014-16. Iz projekta prenove so tako izključene garažna hiša, hotelsko/stanovanjska stavba ob Trubarjevi in prizidek k tovarni Rog za potrebe večjega razstavnega prostora. Manjše parkirišče je predvideno le za potrebe Centra Rog. Prenova pa vključuje tudi ureditev javnega parka pred Centrom Rog.

Iz nekdanje tovarne Rog v produkcijski Center Rog

Prenova stavbe nekdanje tovarne Rog bo dopolnjevala zaščiteno kulturno dediščino s sodobnimi arhitekturnimi rešitvami. Cilj Mestne občine Ljubljana je, da se Center Rog vzpostavi kot dinamično mednarodno ustvarjalno in umetniško žarišče.

Prvotna programska zasnova Centra Rog je nastala leta 2007 kot rezultat sodelovanja Mestne občine Ljubljana s projektno skupino strokovnjakov s področij vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Projektna skupina je na podlagi iztočnic MOL izdelala osnutek programa za center arhitekture in oblikovanja ter ureditve širšega območja tovarne Rog. Programski osnutek za novi center v Rogu, ki ga je pripravila projektna skupina, je MOL dopolnil in razširil še na vizualne umetnosti. Novi center bo tako posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju ter povezovanju z drugimi sektorji, z močnim poudarkom na mednarodnem sodelovanju.

Predvidena ureditev Centra Rog iz natečajne rešitve leta 2008.
Nova projektna dokumentacija bo objavljena kmalu!