Raziskave

Razvojni projekt Second Chance vključuje številne analize, raziskave in posvete z lokalnimi in evropskimi deležniki. Enotna metodologija omogoča projektnim partnerjem primerjave izsledkov raziskav, s katerimi preverjamo in izpopolnjujemo predvidene rešitve za revitalizacijske oz. kulturne projekte vsakega od vključenih mest.

1. Primeri dobrih praks – Ljubljana

Del projekta je oblikovanje baze podatkov dobrih praks. Vsako partnersko mesto je izbralo minimalno tri projekte revitalizacije za potrebe kulture in umetnosti, katerih izkušnje – tako pozitivne kot negativne – bodo služile kot delovno gradivo pri razvijanju rešitev za posamezni kulturni projekt. Pri zbiranju podatkov smo se soočali z velikimi težavami, zlasti zaradi neodzivnosti posameznih centrov. Aktivno sodelovanje izbranih centrov pa je ključnega pomena za pridobivanje globinskih informacij o njihovem delovanju. Za primer Centra sodobnih umetnosti Rog smo pridobili podatke o:
LABoral Art and Industrial Creation Centre, Gijon (Španija)
Hangar, Barcelona (Španija)
Santralistanbul, Istanbul (Turčija)

Fablab Amsterdam (Nizozemska)

2. Analiza prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti (PSPN) za projekt revitalizacije nekdanje tovarne Rog

Cilj in namen analize PSPN je bil identificirati in analizirati prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti za razvoj nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti (CSU). Z izsledki analize smo želeli preverili vzdržnost  predvidenih načrtov revitalizacije ter izpopolniti idejno zasnovo razvoja prihodnjega Centra Rog.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana / za projekt Second Chance
Izvajalec: Inštitut za civilizacijo in kulturo, februar 2011

Povzetek in matrika analize PSPN
Celotna analiza PSPN
Skrajšana verzija analize PSPN v angleščini / Shortened version of the SWOT Analysis in English
Prepis razprave o analizi PSPN in načrtih za bodoči Center Rog (16. 2. 2011, Mestni muzej, Ljubljana)
Komentarji deležnikov na analizo PSPN in samega projekta revitalizacije tovarne Rog


3. Analiza javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju kulture

Termin javno-zasebno partnerstvo (JZP) se uporablja za vrsto različnih investicijskih in upravljavskih modelov. Pričujoča analiza preučuje različne vrste sodelovanja javnega in zasebnega sektorja na področju kulture. Pobliže se ukvarja s tremi modeli:
- model javno-zasebnega sodelovanja
- model javno-zasebnega partnerstva
- model skupnega javno-zasebnega vlaganja (joint venture).

Primeri sodelovanja, ki so bili izbrani z namenom ilustracije teh treh modelov kažejo, da so možni partnerji v tovrstnih projektih lahko tako zasebni sektor kot civilna družba. Tri osnovne dejavnosti znotraj vodenja kulturnih projektov in ustanov – programsko vodenje, gospodarjenje z nepremičninami in splošno vodenje – pa so različno zastopane v vsaki posamezni študiji primera.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana / za projekt Second Chance
Izvajalec: Alfen Consult GmbH, Weimar, april 2011

Povzetek analize (v slovenščini)
Analiza JZP na področju kulture / Analysis of the public-private partnership in culture (v angleščini / in English)

4. Osnutek zasnove uporabe CSU Rog – Analiza fokusnih skupin

Osnutek zasnove uporabe CSU Rog je zamišljen kot podlaga za nadaljnji razvoj nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti in zasnovo pilotne naložbe v okviru projekta Second Chance. Analiza predstavlja podrobnejši vpogled v mnenja ključnih skupin déležnikov projekta prenove nekdanje tovarne Rog.

Analizo smo izvedli na osnovi metode fokusnih skupin in oblikovali šest skupin: 1) začasni uporabniki tovarne Rog; 2) ustvarjalci (umetniki, arhitekti, oblikovalci); 3) kulturni producenti iz javnega sektorja in nevladnih organizacij; 4) odločevalci iz mestnega in vladnega nivoja; 5) podjetniki; 6) mednarodna skupina profesionalcev s področja kulture.

S pomočjo fokusnih skupin smo želeli odgovoriti na kompleksno vprašanje: kako mobilizirati lokalne in mednarodne interesne skupine ter optimalno povezati njihove interese in potrebe s programom bodočega centra Rog na način, ki bo vzpobujal lokalno ustvarjalnost, razvoj in inovacije. S pristopom “od spodaj navzgor” smo želeli pridobiti vpogled v realnosti in interese ključnih skupin déležnikov in analizo, ki lahko pomembno prispeva k razvoju institucije, ki bi bolje odgovarjala dejanskim potrebam bodočih partnerjev in uporabnikov ter se izognila morebitnim konfliktom, ki bi lahko nastali zaradi implementacije vnaprej pripravljenih generičnih ukrepov in programov.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana / za projekt Second Chance
Izvajalec: dr. Matjaž Uršič, junij 2011

Povzetek analize
Osnutek zasnove uporabe CSU Rog – Analiza fokusnih skupin
Utilization Concepts Draft of Rog Centre of Contemporary Arts – Summary (in English)

5. Pravni vidik javno-zasebno-civilnega partnerstva za RogLab

Opredelitev koncepta oblikovanja partnerstva pilotnega projekta za bodoči Center Rog
Naročnik: Mestna občina Ljubljana / za projekt Second Chance
Izvajalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, maj 2012